Bài đăng

Hình ảnh
Chất lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46661
Hình ảnh
Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44272
Hình ảnh
Thu hút FDI cho phát triển bền vững các ngành dịch vụ Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44223
Hình ảnh
Nghiên cứu môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia và gợi ý chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44211
Hình ảnh
Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Luận án TS. Kinh tế đối ngoại: 62 31 07 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43570
Hình ảnh
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 2001 đến năm 2010. : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35353